EU
Projekat finansira Evropska unija
BAZA TRENERA Informacijama o registrovanim
trenerima klasifikovanim po
relevantnim oblastima djelo-
vanja i nivou osposobljenosti...
POTRAŽI TRENERA


Institut za javno zdravstvo RS

JZU Institut za javno zdravstvo je visoko specijalizovana zdravstvena ustanova čiji je obim rada i djelatnosti propisan Zakonom o zdravstvenoj zaštiti te koja djeluje na području cijele Republike Srpske, a nerijetko i šire. Svoju djelatnost Institut obavlja preko svojih šest jedinica koje se nalaze u Banjaluci, Doboju, Trebinju, Istočnom Sarajevu, Foči i Zvorniku.


Institut obavlja niz djelatnosti i aktivnosti od globalnih kao što je praćenje i analiziranje cijelog zdravstvenog sektora Republike Srpske i učestvovanja u izradama strategija i zakonske regulative iz oblasti zdravstva do obrade kliničkih i nekliničkih uzoraka i njihovih mikrobioloških, epidemioloških, radioloških i fizičko-hemijskih analiza.

Ovlaštenja Instituta za javno zdravstvo

Shodno djelatnostima koje obavlja, Institut ima ovlaštenja regulisana Zakonom o zdravstvenoj zaštiti Republike Srpske. Institut je državna institucija osnovana Odlukom Vlade Republike Srpske te se nalazi pod direktnom ingerencijom Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske te su ovlaštenja za rad Instituta regulisana shodno poštovanju ove hijerarhije. Institut ima sljedeća ovlaštenja:
1.    Rješenje Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske o ispunjenosti uslova za vršenje analiza i superanaliza namirnica i predmeta opšte upotrebe objavljeno u Sl. Gl. 10/ 23 april 99 broj 01-50-616/99 od 1. aprila 1999 za sledeće ustanove: Zavod za zaštitu zdravlja u Srpskom Sarajevu, Zavod za zaštitu zdravlja u Srbinju, Zavod za zaštitu zdravlja u Doboju, Republički zavod za zaštitu zdravlja Banja Luka.
2.    Rješenje Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske za Regionalni zavod za zaštitu zdravlja Trebinje kao organizaciona jedinica Zavoda za zaštitu zdravlja Republike Srpske, da ispunjava uslove u pogledu kadra, prostora i opreme za vršenje analiza namirnica, voda i predmeta opšte upotrebe broj: 01/I-153-15/00 od 27.04.2000. godine.
3.    Rješenje Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske kojim se utvrđuje da Zavod za zaštitu zdravlja Republike Srpske, kao i organizacioni dijelovi u Doboju, Zvorniku, Srpskom Sarajevu, Srbinju i Trebinju ispunjavaju uslove za provođenje kurseva za sticanje potrebnih znanja o higijeni namirnica, sirovina namjenjenih za proizvodnju namirnica i predmeta opšte upotrebe i o ličnoj higijeni, za lica koja rade u proizvodnji i promet namirnica i predmeta opšte upotrebe. broj: 01-50-1163/00 od 15.06.2000. godine.
4.    Rješenje za Institut za zaštitu zdravlja od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske o ispunjenosti uslova za obavljanje ispitivanja kvaliteta površinski i podzemnih voda, voda namjenjenih za vodosnadbijevanje i otpadnih voda. broj: 06-337-553-1/04 od 16.02.2004. godine.
5.    Uvjerenje Institutu za zaštitu zdravlja Republike Srpske od Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske o ispunjenosti uslova za kontrolu zdravstvene ispravnostu životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe broj: 04-500-666/05 od 09.08.2005. godine.
6.    Rješenje Ministastva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, kojim se utvrđuje da Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske ispunjava uslove u pogledu kadra, opreme i prostora za dobijanje licence za obavljanje stručnih poslova zaštite od elektromagnetnih polja visokofrekventnog mjernog opsega. broj: 04-511-24/06 od 08.05.2006. godine.
7.    Rješenje Ministastva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, kojim se utvrđuje da Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske ispunjava uslove u pogledu kadra, opreme i prostora za dobijanje licence za dozimetrijsko mjerenje i kontrolu radne sredine; za lične dozimetrijske kontrole profesionalno izloženih lica; za mjerenja radi sprovođenja programa osiguranja i kvaliteta jonizirajućeg zračenja u oblasti rendgen-dijagnostike, nuklearne medicine i radioterapije; za projektovanje mjera zažtite od jonizirajućeg zračenja. broj: 04511-39/06 od 13.06.2006. godine.
8.    Rješenje Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske za Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske o ispunjenosti uslova za mjerenje i procjenu elektromagnetnih polja radi obavljanja stručnih poslova zaštite od elektromagnetnih polja. broj: 04-511-24/06 od 17.09.2007. godine.
9.    Rješenje ministastva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, kojim se utvrđuje da Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske ispunjava uslove u pogledu kadra, opreme i prostora za osnivanje i rad »Edukativnog centra za zaštitu od jonizirajućeg zračenja« broj: 04-511-35/07 od 29.10.2007. godine
10.    Rješenje o izmjeni rješenja od Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, kojim se utvrđuje da Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske ispunjava uslove za mjerenje i procjenu elekromagnetnih polja radi obavljanja stručnih poslova zaštite od elektomagnetnih polja. broj: 04-511-24/06 od 15.07.2009. godine.

Djelatnosti Instituta za javno zdravstvo

Institut obavlja niz djelatnosti i aktivnosti od globalnih kao što je praćenje i analiziranje cijelog zdravstvenog sektora Republike Srpske i učestvovanja u izradama strategija i zakonske regulative iz oblasti zdravstva do obrade kliničkih i nekliničkih uzoraka i njihovih mikrobioloških, epidemioloških, radioloških i fizičko-hemijskih analiza.

Od širokog dijapazona djelatnosti koje Institut obavlja, izdvajamo sljedeće:
•    Kontrola kvaliteta i zdravstvene ispravnosti voda, namirnica, predmeta za opštu upotrebu i farmaceutskih proizvoda
•    Prikupljanje, obrada i analiza demografskih i vitalnih podataka o morbiditetu, mortalitetu i drugih podataka o zdravstvenom stanju stanovništva
•    Obrada i analiza podataka vezanih za rad, organizaciju, kadrove i opremu zdravstvenih ustanova
•    Praćenje i proučavanje zdravstvenih problema i rizika po zdravlje stanovništva
•    Sprovođenje mjera na aktivnoj zdravstvenoj zaštiti stanovništva a posebno kod bolesti većeg socijalno-medicinskog značaja
•    Obavljanje poslova zdravstvene statistike i zdravstvene informatike u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima
•    Procjena efikasnosti, dostupnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite
•    Učešće u izradi zakonske regulative, definisanju standarda kvaliteta i izradi stručnih metodoloških uputstava iz oblasti unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite i provođenja istraživanja iz oblasti zadovoljstva korisnika
•    Učešće u postavljanju i sprovođenju programskog, zdravstveno-vaspitnog rada u zdravstvenim ustanovama
•    Izrada metodoloških uputstava iz oblasti zdravstva
•    Praćenje i evaluacija sprovođenja preventivnih i promotivnih aktivnosti zdravstvenih ustanova
•    Informisanje, obrazovanje i obuka stanovništva za brigu o sopstvenom zdravlju
•    Sprečavanje, eliminacija, eradikacija i kontrola zaraznih bolesti prema Programu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti
•    Provođenje imunizacija protiv određenih zaraznih oboljenja (hepatitisa B) kod određenih kategorija zaposlenih (zdravstveni radnici, studenti medicine i stomatologije i drugi) te vakcinacija protiv gripa i prema određenim epidemiološkim indikacijama
•    Učešće u izradi strategije komunikacije u kriznim situacijama u Republici Srpskoj, te izradi i provođenju Plana pripravnosti za avijarnu i prijeteću pandemijsku gripu
•    Kontinuirano prikupljanje i analiza epidemioloških podataka o poremećajima zdravlja i faktorima koji na to utiču na osnovu prijava zaraznih bolesti
•    Aktivno i terensko ispitivanje kod prioritetnih zaraznih bolesti: dječije paralize, tetanusa, malih boginja, zaušnjaka, rubeole, tuberkuloze, bolesti koje se prenose polnim putem, gnojnog zapaljenja mozga, ujeda od strane bijesne ili na bjesnilo sumnjive životinje, virusnih hemoragičnih groznica i dr.
•    Učestvovanje u nadzoru i borbi protiv intrahospitalnih infekcija, uz davanje neophodnih stručno-metodoloških uputstava za rad
•    Učestvovanje u izradi godišnjeg programa obaveznih imunizacija protiv određenih zaraznih bolesti
•    Čuvanje i distribucija imunoloških preparata (vakcina)
•    Dobrovoljno, povjerljivo savjetovanje i testiranje na HIV/AIDS
•    Sprovođenje epidemioloških ispitivanja i kontrola pojedinačnih slučajeva zaraznih bolesti
•    Sanitarno-higijenski nadzor nad objektima za proizvodnju, preradu, skladištenje i promet namirnica
•    Pružanje stručne pomoći svim objektima u procesu pripreme i uvođenja međunarodno priznatih i zakonskom regulativom jasno definisanih standarda kvaliteta, dobre higijenske i dobre proizvođačke prakse unutar procesa pripreme, prerade, proizvodnje, skladištenja i prometa životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe
•    Savjetovanje iz oblasti zdrave ishrane zdravih i bolesnih ljudi
•    Provođenje kurseva higijenskog minimuma
•    Priprema i publikovanje godišnjih izvještaja o kretanju zdravstvene ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe i higijenske ispravnosti, kao i kretanja drugih rizičnih faktora iz životne i radne sredine, a koji utiču na zdravlje ljudi
•    Praćenje i proučavanje stanja kvaliteta površinskih vodotoka namijenjenih vodosnabdijevanju kao i onih namijenjenih u svrhu sporta i rekracije te podzemnih voda namijenjenih za vodosnabdijevanje
•    Kontinuirano prikupljanje i analiza podataka o izvršenim analizama u cilju utvrđivanja zdravstvene ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe kao i izvršenim analizama u cilju utvrđivanja mikrobiološke ispravnosti i ispravnosti u pogledu utvrđivanja kvaliteta određenog proizvoda, kao i utvrđivanja nutritivne vrijednosti proizvoda o čemu redovno izvještava u kvartalnim izvještajima Republičku upravu za inspekcijske poslove i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske
•    Praćenje i proučavanje stanje kvaliteta otpadnih voda koje se ispuštaju u recipijent u skladu sa važećim propisima
•    Prijem i mikrobiološka obrada uzoraka u svrhu otkrivanja i identifikacije mikroorganizama
•    Mikrobiološko i parazitološko ispitivanje uzoraka humanog porijekla
•    Mikrobiološko ispitivanje uzoraka iz oblasti sanitarne mikrobiologije namirnica, voda, predmeta za opštu upotrebu i farmaceutskih proizvoda
•    Nastavna i naučno-istraživačka djelatnost iz oblasti mikrobiologije sa parazitologijom i sanitarne mikrobiologije, epidemiologije,higijene - zdravstvene ekologije i socijalne medicine

Za uspješno i moderno obavljanje svoje djelatnosti, Institut raspolaže se opremljenim laboratorijama i prostorijama:
•    Laboratorija za radiohemiju
•    Laboratorija za pripremu mikrobioloških podloga
•    Laboratorija za suvu sterilizaciju
•    Laboratorija za dekontaminaciju materijala i posuđa
•    Laboratorija za pripremu mikrobioloških podloga
•    Laboratorija za serološku identifikaciju virusa i dijagnostiku zaraznih i reumatiskih bolesti
•    Prijemni šalter kliničke mikrobiologije
•    Laboratorija za PCR
•    Laboratirija za gasnu hromatografiju i ekstrakciju
•    Laboratorija za TH i ICS
•    Laboratorija za atomsku apsorpcionu spektrofotometriju
•    Laboratorija za pripremu i spaljivanje uzoraka
•    Laboratorija za namirnice
•    Laboratorija za vode
•    Laboratorija za UV spektrofotometriju i HPLC
•    Laboratorija za ispitivanje uzoraka urina
•    Laboratorija za ispitivanje uzoraka na prisustvo mikobakterija
•    Laboratorija za ispitivanje briseva i piokultura
•    Savjetovalište za pravilnu ishranu
•    Hladna komora za skladištenje i izdavanje vakcina
•    Ambulanta za vakcinaciju
•    Ambulanta za sanitarne preglede
•    VagaonaPoštovani, pred vama se nalazi baza podataka nevladinih organizacija koje imaju kapacitete za suradnju sa vladinim sektorom. Molimo vas da se “logujete” ili kliknete dugme “Prijavi se” za slanje zahtjeva za odobrenje pristupa.
e-mail adresa navedena u prijavi
Zaboravio/la sam pristupnu šifru ....
PRIJAVI SE
Posljednja facebook objava
Posljednji twitter feedovi