EU
Project financed by the EU
COACHES DATABASE Information on registered
trainers classified by
relevant areas of activity
and the level of proficiency ...
SEARCH FOR A COACH
POTRAŽI TRENERA
Ime Prezime
Svjetlana
Adžić Pročitaj više
Obrazovna ustanova Godina diplomiranja Postdiplomski studij Godina završetka postdiplomskog studija
Klinika za infektivne i tropske bolesti KCS Beograd,Srbija, završena specijalizacija iz infektologije 2005
Trenerske vještine
Trener za HIV/AIDS za zdravstvene radnike u Primarnoj zdravstvenoj zaštiti (NVO Partnerships in health Sarajevo)
Savjetnik za dobrovoljno , povjerljivo savjetovanje I testiranje na HIV (NVO Partenrships in health Sarajevo)
Trener za trenere za DPST (UG Viktorija, Banja Luka)
Trener na temu “Ginekološka praksa I HIV”(Partnerstvo za zdravlje Sarajevo)
Predavačko iskustvo
Naziv Opis Trajanje
Predavač (trener) na temu Ginekološka praksa I HIV 1 dan
Predavač (trener) za profesionalce uključene u HIV preventivne programe u zatvorskim ustanovama
Predavač( trener) u preko 30 treninga na temu Osnovni HIV/AIDS kurs za zdravstvene radnike u Primarnoj zdravstvenoj zaštiti 1 dan
Darijana
Antonić Pročitaj više
Obrazovna ustanova Godina diplomiranja Postdiplomski studij Godina završetka postdiplomskog studija
Fakultet zdravstvenih nauka, Panevropski univerzitet “Apeiron” 2009 Menadžment u zdravstvu, naučna oblast javno zdravstvo 2012
Trenerske vještine
Upravljanje promjenama
Organizacioni menadžment u zdravstvenim ustanovama
Upravljanje kvalitetom zdravstvene zaštite
Predavačko iskustvo
Naziv Opis Trajanje
Organizacioni menadžment u zdravstvenim ustanovama Nastavni modul 7 dana
Upravljanje kvalitetom zdravstvene zaštite Nastavni modul 4 dana
Upravljanje promjenama za timove porodične medicine Kratki kurs 5 dana
Lejla
Čalkić Pročitaj više
Obrazovna ustanova Godina diplomiranja Postdiplomski studij Godina završetka postdiplomskog studija
Medicinski fakultet Sarajevo 1979 Medicinski fakultet Tuzla, magisterij Medicinski fakultet Banja Luka, doktorat 2011
Trenerske vještine
Zdravi život
Prevencija zdravlja (seksualno i reproduktivno zdravlje, bolesti ovisnosti, seksualno vaspitanje i dr.), mladih, njihovih nastavnika i roditelja
Prevencija krvlju prenosivih bolesti u zdravstvenih radnika ZDK i SB kantona (virusni hepatitisi, HIV/AIDS)
Prevencija bolničkih infekcija
Rad s osobama koje imaju rizično ponašanje (promiskuitet, IVD, SW, SMS, zatvori i dr.)
Rad s osobama koje boluju od infektivnih bolesti (virusni hepatitisi, HIV/AIDS i dr.) i njihovim familijarnim kontaktima
Višegodišnje radno iskustvo u vladinom i nevladinom sektoru
Predavačko iskustvo
Naziv Opis Trajanje
Asistent na Zdravstvenom fakultetu u Zenici od 2005.
Docent na predmetu Zarazne bolesti s njegom na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici od 2011. godine
Docent na Univerzitetu „Vitez“ u Travniku od 2013
Dosta stručnih predavanja za ljekare i medicinske sestre u ZDK i SBK, u organizaciji Ljekarskih komora ili farmaceutskih kuća
Puno popularnih predavanja za sve dobne skupine stanovništva u ZDK iz oblasti infektivnih bolesti
Puno treninga za zdravstvene radnike u svim Domovima zdravlja i svim bolnicama ZDK i SBK, u cilju prevencije krvlju prenosivih infekcija
Kemal
Čuzović Pročitaj više
Obrazovna ustanova Godina diplomiranja Postdiplomski studij Godina završetka postdiplomskog studija
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Doktor filozofskih nauka Doktor filozofskih nauka 2012
Trenerske vještine
Koordinator za stručno osposobljavanje i usavršavanje u Odsjeku za stručno osposobljavanje i usavršavanje FMUP-a
Certificirani predavač na predmetu Etika u javnoj administraciji u Agenciji za državnu službu BiH
Predavač na predmetima Informatika i komunikacije za kadete polaznike Osnovne policijske obuke i polaznike obuke za čin Mlađeg inspektora u odsjeku Osnovne obuke u Policijskoj akadermiji
Predavač na predmetu Osnovi psihologije i komunikacija za polaznike kurseva fizičke, tehničke zaštite i Odgovornih osoba Zaštitarskih agencija, od 2000. godine; Član ispitne komisije
Predavač na predmetu Sistem državnog uređenja i upravljanje ljudskim resursima u ADS FBiH
Realizira edukaciju za pripadnike sigurnosnih struktura iz cijele BiH: SIPA, Sudska policija, INTERPOL, Zatvorska i pritvorska policija, policijski službenici svih nivoa, suradnja sa EUPM-om, ICITAP-om, sudovima i tužilaštvom
Predavačko iskustvo
Naziv Opis Trajanje
Predavao Policijska načela i procedure policijskim službenicima permanentne obuke
Predavao temu Seksualno prenosive bolesti i HIV za visokorizična zanimanja, predavanja namijenjena vojnim i policijskim strukturama
Predavao Transkacionu analizu (mirno rješavanje i prepoznavanje konfliktnih situacija) Policijskim službenicima ZE-DO Kantona
Fadil
Balić Pročitaj više
Obrazovna ustanova Godina diplomiranja Postdiplomski studij Godina završetka postdiplomskog studija
Pedagoška akademija Sarajevo 1982
Trenerske vještine
Policijski menadžment (Dansko-Bosanski kurs), policijski program za upravu u prelazu
Nasilje nad ženama u porodici
Principi zaštite izbjeglica i zaštite azilanata
Kako izbjeći sukobe prilikom rukovođenja (RPZ)
Seksualno prenosive infekcije i HIV za policiju
Menadžment za rukovođenje u policiji (RPZ)
"Sport+School+Policija(kordinator ispred MUP USK)
Certifikat kordinatora završenog projekta RPZ po modelu SDC(Švicarska)
Savjetnik u izradi priručnika
Predavačko iskustvo
Naziv Opis Trajanje
Certifikat kordinatora završenog projekta RPZ radionica 2 dana
Kako izbjeći sukobe prilikom rukovođenja (RPZ) radionica 3 dana
Menadžment za rukovođenje u policiji (RPZ) po Švicarskom modelu radionice-obuke više puta tokom projekta 2008-2012godina
Nasilje nad ženama u porodici radionica 5 dana
Seksualno prenosive infekcije i HIVza policiju radionica 4 puta po dva dana
Seminar radionica-obuka 3dana
Dušanka
Danojević Pročitaj više
Obrazovna ustanova Godina diplomiranja Postdiplomski studij Godina završetka postdiplomskog studija
Medicinski fakultet Banjaluka 1998 "Biomedicinska istraživanja– uvod u naučni rad " završila 2000. godine i odbranila magistarski rad iz uže naučne oblasti Higijena, pod nazivom „Korelacija između indeksa tjelesne mase i odnosa obima struka i kukova kod odraslog stanovništva u Republici Srpskoj“ 2006
Trenerske vještine
posjeduje vještine svojstvene istraživačima u javnom zdravstvu kroz stručno i naučno usavršavanje iz oblasti javnog zdravstva, specijalizaciju i postdiplomski studij “Biomedicinska istraživanja – uvod u naučni rad”
ocjenjivanja higijenske i zdravstvene ispravnosti vode za piće, namirnica i predmeta opšte upotrebe
ocjenjivanja kvaliteta otpadnih i površinskih i drugih voda u oblasti higijene voda
vještine vođenje monitoringa za pojedine zagađivače iz pojedinih segmenata životne sredine u oblasti komunalne higijene
procjene uticaja ekoloških faktora rizika na zdravlje djece u predškolskim i školskim ustanovama u okviru školske higijene
procjene uticaja faktora rizika (buka i dr.) na mentalno zdravlje jedinke
edukovana za rad sa pojedincima za preporuke iz oblasti pravilne ishrane za odrasle i djecu u okviru higijene ishrane
vještine u evaluaciji procesa i ishoda uticaja faktora rizika iz oblasti prevencije i kontrole nezaraznih bolesti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
kroz različite projekte i tokom specijalizacije edukovana za vještine predavača u oblasti higijene namirnica, higijene voda, školske higijene, mentalne higijene i kontrole izvora radioaktivnih zračenja, biorizičnog medicinskog i komunalnog otpada
tokom rada u struci i kroz treninge za novo javno zdravstvo sa fokusom na intervencije u promociji zdravlja edukovana za monitoring i evaluaciju zdravstvenih rizika i korišćenja zdravstvenog sistema
iz oblasti upravljanja medicinskim otpadom, izrade zakonske regulative i procjene tipa i vrste otpadnih materija
vještine u priznavanju flaširanih voda u BiH kroz rad u Komisiji za priznavanje flaširanih voda na teritoriji Bosne i Hercegovine koja je imenovana od strane Vijeća ministara BiH pri Agenciji za bezbjednost hrane BiH
kroz radionice PHARE Programme Project i dugogodišnji rad u struci edukovana za pripremu zakonske regulative iz oblasti životne sredine
Predavačko iskustvo
Naziv Opis Trajanje
Euro-Prevob project BiH, Policy Analysis Tool for public health researcer and methodology for selected indicator of obesogenic environments at community level radionica 7 dana
Ispitivanje opšteg zdravstvenog stanja stanovništva Republike Srpske, identifikovanje vodećih zdravstvenih problema, zdravstvenih potreba, stepena korišćenja zdravstvenene zaštite i zadovoljstva korisnika pruženim zdravstvenim uslugama radionica 5 dana
Ispitivanje učestalosti anemije i faktora koji dovode do anemije u opštoj populaciji u Republici Srpskoj radionica 5 dana
Ispitivanje učestalosti anemije i faktora koji dovode do anemije u romskoj populaciji u Republici Srpskoj radionica 3 dana
Istraživanje dostupnosti HIV/SPI prevencije i zdravstvene zaštite putem prijateljskih centara za mlade u Bosni i Hercegovini radionica 1 dan
Istraživanje o potencijalnim korisnicima Centara za dobrovoljno i povjerljivo savjetovanje i testiranje (DPST) i znanje, stavovi i ponašanje studentske populacije u odnosu na HIV/AIDS-u i DPST centre u Bosni i Hercegovini radionica 1 dan
Populaciona istraživanja – priprema i pisanje istraživačke studije trening 3 dana
Training on theoretical basis and top current methods in food consumer science radionica 7 dana
Trening za novo javno zdravstvo sa fokusom na intervencije u promociji zdravlja radionica 7 dana
Uvodno predavanje na Kongresu “Ekologija, zdravlje, rad, sport” u Banjaluci 2011
Zbrinjavanja otpada i finansiranja EU iz oblasti ekologije radionica 2 dana
Pava
Dimitrijević Pročitaj više
Obrazovna ustanova Godina diplomiranja Postdiplomski studij Godina završetka postdiplomskog studija
Medicinski fakultet, Banja Luka 1992 Biomedicinska istraživanja-Uvod u naučno istraživački rad
Trenerske vještine
Mikrobiološke analize u dijagnostici mikobakterja (Projekat Dalje jačanje DOTS strategije u BiH od 2008. Godine)
Mikrobiološke analize u sanitarnoj mikrobiologiji (Predavač na predmetu sanitarna mikrobiologija Viša medicinska škola Prijedor 5 godina)
Kontrola kvaliteta mikrobioloških laboratorija po standard ISO 17025 i ISO15189 (Ocjenjivač-ekspert u Institutu za akreditiranje BiH)
Predavačko iskustvo
Naziv Opis Trajanje
External Quality AssesssmentInterna kontrola kaliteta u mikobakteriološkim laboratorijama UNDP Dalje jačanje DOTS strategije u BiH, obuka, 11. aprila 2012. 1 dan
Senzibilizacija i mobilizacija što učinkovitije zaštite zdravlja romske populacije UNDP Dalje jačanje DOTS strategije u BiH, trening, 14. oktobra 2011. 1 dan
Skupljanje,transport i prijem uzoraka u laboratoriju, trening UNDP Dalje jačanje DOTS strategije u BiH, trening, 7. aprila 2011. 1 dan
Samir
Halilović Pročitaj više
Obrazovna ustanova Godina diplomiranja Postdiplomski studij Godina završetka postdiplomskog studija
Srednja mašinska škola, Mašinski tehničar 1984
Trenerske vještine
Izrada projekata
Financijsko namicanje sredstava
Mentorstvo programa
Omladinska politika
Omladinski rad i rad u lokalnoj zajednici
Integrisano upravljanje otpadom
Predavačko iskustvo
Naziv Opis Trajanje
Integrisano upravljanje otpadom 14 radionica 14 dana
Izgradnja tima 5 radionica
Jačanje omladinskih organizacija i grupa ( aktivizam, volonterizam, lokalne akcije i dr) Omladinski rad , 10 radionica, 5 treninga 30 dana
Jačanje organizacija i neformalnih grupa u pisanju projektnih prijedloga Mentor, 4 radionice 4 dana
Menadžment i poduzetništvo Radionice 2 dana
Omladinski rad/Volonterizam 5 radionica
Organizovanje kampova 5 radionica
Osnaživanje mladih- pristup u obrazovanju temeljen na ključnim kompentencijama Mentor UN – ovog program Zapošljavanja i zadržavanja mladih u BiH, 100 timova, 20 radionica 10 dana
Priprema projektnih prijedloga Trening 5 dana
Seksualno i reproduktivno zdravlje mladih 30 radionica
Unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja mladih 30 prezentacija i radionica 30 dana
Srdjan
Ilić Pročitaj više
Obrazovna ustanova Godina diplomiranja Postdiplomski studij Godina završetka postdiplomskog studija
Srednja medicinska skola 2005 Bijeljina, fizioterapeut,Medicnski fakultet visoka zdravstvena škola Tuzla 2013
Trenerske vještine
Savjetnik i trener u DPST
Savjetnik i trener za radnike primarne zdravstvene zaštite
Savjetnik za edukaciju zatvorskog osoblja i pritvorenika
Savjetnik za MARP populaciju
Predavačko iskustvo
Naziv Opis Trajanje
DPST, Sarajevo Trening 1 dan
Jačanje kapaciteta IZZZ RS i partnerskih organizacija za pružanje adekvatnog odgovora na HIV/AIDS, Bijeljina 3 mjeseca
Povećanje univerzalnog pristupa za populacije pod rizikom,S arajevo Trening 1 dan
Savjetovanje prije,testiranje savjetovanje poslije testiranja, Bijeljina Radionica
Stigma i diskriminacija, Bijeljina Trening za osoblje sekundarne zdravstvene zaštite 1 dan
Stigma i diskriminacija, Bijeljina Trening za osoblje primarne zdravstvene zaštite 1 dan
TOT za izradu kurikuluma na temu, Sarajevo Radionica 2 dana
Branka
Jović Pročitaj više
Obrazovna ustanova Godina diplomiranja Postdiplomski studij Godina završetka postdiplomskog studija
Medicinska škola, Doboj,Medicinska sestra, akušerka 1978
Trenerske vještine
Psihofizička priprema za porod, mogućnost edukacijetrudnica, ali i medicinskih sestara akušerki. Level 2.
Edukator za osnovni kurs o HIV i AIDS za medicinske sestre na primarnom nivou zdravstvenih radnika i edukator za HIV i AIDS za babice
Edukator za ginekološke teme (kontracepcija i polno prenosive bolesti) za sestre porodične medicine
Predavačko iskustvo
Naziv Opis Trajanje
Edukator u primarnoj zdravstvenoj zaštiti kao i u porođajnim odjelima sa temom HIV i AIDS član tima (babica) za rad sa mladim u “Savjetovalištvu za mlade”
Psihofizička priprema za porod (redovno vodim kurseve za trudnice)
Dijana
Štrkić Pročitaj više
Obrazovna ustanova Godina diplomiranja Postdiplomski studij Godina završetka postdiplomskog studija
Medicinski fakultet univerziteta u Banjoj Luci 2001 Specijalistički postdiplomski studij - Socijalna medicina sa organizacijom i ekonomikom zdravstva 2009
Trenerske vještine
Zdravstveno vaspitanje
Promocija zdravlja
Prevencija bolesti
Predavačko iskustvo
Naziv Opis Trajanje
Prevencija i kontrola tuberkuloze u zdravstvenim ustanovama Trening u trajanju dva dana za doktore medicine i sanitarne inspektore (26.-27.09.) i jedan dan za medicinske tehničare i pomoćno osoblje (28.09.) 26.09.2012. - 28.09.2012.
Vesna
Lučić Samardžija Pročitaj više
Obrazovna ustanova Godina diplomiranja Postdiplomski studij Godina završetka postdiplomskog studija
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1996
Trenerske vještine
Kontrola infekcija TBC u zdravstvenim ustanovama
HIV stigma i diskriminacija
Predavačko iskustvo
Naziv Opis Trajanje
Dezinfekcija u zdravstvenim ustanovama III simpozijum farmaceuta RS sa međunarodnim učešćem, 2012. godine
Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija za studente Medicinskog fakuteta, smjer zdravstvena njega kao stručni saradnik na Katedri za preventivnu medicine Medicinskog fakulteta u Banja Luci, školska godina , 2010/11, 2011/12, 2012/13
Epidemiologija HIV , HBV I HCV infekcije Radionica za prosvjetne radnike Banja Luke, 2012. godine 1 dan
Epidemiologija HIV, HBV, HCV Radionica za zdravstvene radnike, NVO, 2012. godine 1 dan
Kontinuirana edukacija iz kontrole infekcija u zdravstvenim ustanovama Za zaposlene u JZU Dom zdravlja Banja Luka 2012, 2013. godina
Kontrola infekcija TBC u zdravstvenim ustanovama Trening za zdravstvene radnike u RS, 2012.godine 3 dana
Lajmska bolest Predavanje za građane Banja Luke, 2013. 1 dan
Željka
Mileusnić Pročitaj više
Obrazovna ustanova Godina diplomiranja Postdiplomski studij Godina završetka postdiplomskog studija
Viša škola unutrašnjih poslova u Banja Luci, 2004., pravnik unutrašnjih poslova Fakultet za bezbjednost i zaštitu u Banja Luci, 2007.,dipl.pravnik bezbjednosti I kriminalistike 2007
Trenerske vještine
„Transakciona analiza-kurs za instruktore“, Švicarska agencija za razvoj i saradnju, Banja Luka, 2008. godina
„Borba protiv zločina iz mržnje“, OESS-ODIHR-s, Sarajevo,mart 2009. godina
„Kurs za trenere“, Uprava za obrazovanje, osposobljavanje, usavršavanje i nauku, MUP Republike Srbije
Trening za trenere „Seksualno prenosive infekcije i HIV za visokorizična nemedicinska zanimanja“, oktobar 2011. godina
Autor priručnika za trenere i predavač na kursu „Sprečavanje i suzbijanje rodno zasnovanog i seksualnog nasilja“ 2011.godina
Predavačko iskustvo
Naziv Opis Trajanje
Borba protiv zločina iz mržnje Predavač na seminaru, u organizaciji sa OSCE-om; Jahorina, januar 2012. godine
Predavač u okviru projekta „Sprečavanje i suzbijanje maloljetničke delinkvencije u osnovnim i srednjim školama“,2010-2011. godina
Profesor kriminalistike na Policijskoj akademiji Banja Luka, 2008-2011.godine (svi oblici kurseva, seminara I dr.vidova obuka)
Saradnja kao put u sprečavanju nasilja u porodici U organizaciji NVO Žene ženama. 22-23.10.2012. godine
Zaštita od izlaganja HIV virusu i polno prenosivim bolestima na radnom mjestu Predavanje pripadnicima i regrutima Ministarstva odbrane, 19.12.2012. godine, Sarajevo
Zaštita od izlaganja HIV virusu i polno prenosivim bolestima na radnom mjestu Predavanje policijskim službenicima, 11.4.2012. godine, Prnjavor
Jelena
Niškanović Pročitaj više
Obrazovna ustanova Godina diplomiranja Postdiplomski studij Godina završetka postdiplomskog studija
Filozofski fakultet Banja Luka, Odsjek za psihologiju 2007 Magistarske studije Filozofski fakultet Banja Luka, Odsjek za psihologiju 2011
Trenerske vještine
1. Metodologija istraživačkog rada (planiranje istraživanja anketnog tipa, definisanje ciljeva, kreiranje ciljne populacije i uzorka, procedure terenskog rada, formulisanje i odabir adekvatnog upitnika i sl.)
2. Stavovi javnosti prema osobama sa mentalnim poremećajima-tipovi predrasuda, način njihovog nastanka kao i potencijalne smjernice za smanjenje stigme i diskriminacije u opštoj populaciji
3. Epidemiologija zavisnosti o drogama kod nas i u svijetu- trendovi zavisnosti, nove opojne supstance, javno-zdravstveni izazovi povezani sa fenomenologijom zavisnosti
Predavačko iskustvo
Naziv Opis Trajanje
Edukacija zdravstvenih ustanova u području vođenja baze liječenih zavisnika 3 jednodnevne edukacije –predavanje o načinu i formi izvještavanja o liječenim zavisnicima. Godina: 2010. i 2011
Jačanje korisničkih udruženja u domenu borbe protiv stigme mentalne bolesti Edukativna radionica - predavanje o karakteristikama i vrsti stavova prema mentalnim poremećajima u opštoj populaciji. Godina: 2013 3 dana
Treninzi u oblasti sprovođenja procedure terenskog rada obuka terenskih radnika za uzorkovanje ciljne populacije, pristup u prikupljanju podatka, realizaciju ankete i sl. u različitim anketnim istraživanjima
Vladimir
Perendija Pročitaj više
Obrazovna ustanova Godina diplomiranja Postdiplomski studij Godina završetka postdiplomskog studija
Medicinski fakultet u Sarajevu,Specijalizacija –Klinički centar Banjaluka, Klinika za ginekologiju I akušerstvo, 1998. – specijalista ginekologije I akušerstva 1984
Trenerske vještine
Edukator za kolposkopiju i patologiju cerviksa, vagine i vulve (mentor)
Edukator za reproduktivno zdravlje
Edukator u projektu „Prevencija transmisije HIV-a sa majke na dijete (PMTCT)“
Predavačko iskustvo
Naziv Opis Trajanje
Brojna gostovanja u elektronskim medijima i više intervjua u štampanim medijima
Brojna predavanja iz oblasti prevencije raka grlića materice i kolposkopije
Brojna predavanja iz oblasti reproduktivnog zdravlja za učenike i studente u osnovnim, srednjim školama i univerzitetima u Republici Srpskoj
Predavač u Školi reproduktivnog zdravlja koju organizuje ECPD, organ Ujedinjenih nacija svake godine u junu mjesecu u Miločeru
Predavanja na brojnim kongresima, simpozijumima, Seminarima i okruglim stolovima
Viši asistent na katedri za ginekologiju i akušerstvo
Dijana
Petković Pročitaj više
Obrazovna ustanova Godina diplomiranja Postdiplomski studij Godina završetka postdiplomskog studija
Visoka škola unutrašnjih poslova Banja Luka, 2004.g. -Specijalistički u Visokoj školi unutrašnjih poslova u Banja Luci, 2012.g. –Diplomirani pravnik unutrašnjih poslova –specijalista kriminalista 2004
Trenerske vještine
Profesionalno izlaganje HIV-u
HIV i visokorizična zanimanja
Nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici, prevencija, protokol postupanja, način saradnje sa subjektima zaštite
Predavačko iskustvo
Naziv Opis Trajanje
Nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici (problemi sa kojima se susreću subjekti zaštite po prijavama, protokol postupanja, realizacija I procesuiranje) U 5 CJB MUP-a RS održane radionice i predavanja, a što je prethodilo izradi zajedničkog Priručnika o postupanju u slučajevima nasilja
Zaštita od izlaganja HIV virusa na radnom mjestu Predavanje za regrute i pripadnike Oružanih snaga BiH, održano 19.12.2012.g. u Sarajevu, kasarna Pazarić
Zaštita od izlaganja HIV virusa na radnom mjestu Predavanje za pripadnike MUP-a Republike Srpske,održano 25.04.1012.g. u Banja Luci
Vesna
Petković Pročitaj više
Obrazovna ustanova Godina diplomiranja Postdiplomski studij Godina završetka postdiplomskog studija
Medicinski fakultet Banjaluka 1993 Postdiplomski studij na Medicinskom fakultetu Banjaluka, opšti smjer-biohemijska istraživanja 2010
Trenerske vještine
Zdravstvena bezbjednost hrane u sistemu javnog zdravlja
Uvođenje i implementacija HACCP sistema u poslovanju sa hranom kao preventivni sistem za smanjenje rizika po zdravlje
Predavačko iskustvo
Naziv Opis Trajanje
Jelena
Petković - Dabić Pročitaj više
Obrazovna ustanova Godina diplomiranja Postdiplomski studij Godina završetka postdiplomskog studija
Medicinski fakultet u Banja Luci 2005 Master: Zdravstvena politika i menadzment 2013
Trenerske vještine
Upravljanje finansijama u timu porodične medicine
Kontrola troškova zdravstvene zaštite
Predavačko iskustvo
Naziv Opis Trajanje
Finansiranje bolničke zdravstvene zaštite po modelu DRG-a
Upravljanje promjenama Kratki kurs 5 dana
Aleksandra
Radojčić Pročitaj više
Obrazovna ustanova Godina diplomiranja Postdiplomski studij Godina završetka postdiplomskog studija
Medicinski fakultet Kragujevac Medicinski fakultet Novi Sad, specijalizacija 2005
Trenerske vještine
savjetnik i trener u DPST
trener policije, vojske i vatrogasaca
savjetnik i trener za radnike primarne zdravstvene zastite
savjetnik za edukaciju zatvorskog osoblja i pritvorenika
savjetnik za MARP populaciju
Predavačko iskustvo
Naziv Opis Trajanje
DPST, Sarajevo trening 1 dan
Etiopatogeneza i klinička slika HIV-a, Bijeljina trening za osoblje sekundarne zdravstvene zaštite 1 dan
Etiopatogeneza i klinička slika HIV-a, Bijeljina trening za osoblje primarne zdravstvene zaštite 1 dan
HIV i visoko rizična nemedicinska zanimanja Trening namijenjen službenicima granične policije u BiH 3 dana
HIV i visoko rizična nemedicinska zanimanja Trening namijenjen policijskim službenicima u BiH 2 dana
Jačanje kapaciteta IZZZ RS i partnerskih organizacija za pružanje adekvatnog odgovora na HIV/AIDS, Bijeljina 3 mjeseca
Načini za povećanje broja klijenata u savjetovalištima, Bjelašnica trening 2 dana
TOT za izradu kurikuluma na temu, Sarajevo radionica 2 dana
Severin
Rakić Pročitaj više
Obrazovna ustanova Godina diplomiranja Postdiplomski studij Godina završetka postdiplomskog studija
Medicinski fakultet, Novi Sad 1999 MBA (Health, population and nutrition in developing countries), Keele University, Velika Britanija, 2002 Doktor zdravstvenih nauka u oblasti menadžmenta zdravstva, PanEvropski Univezitet Apeiron, 2010 2010
Trenerske vještine
Zdravstveni menadžment
Menadžment ljudskih resursa u zdravstvu
Upravljanje kvalitetom u zdravstvenim ustanovama
Zdravstveno osiguranje
Upravljanje promjenama
Upravljanje projektima
Predavačko iskustvo
Naziv Opis Trajanje
“Ekonomika i finansiranje zdravstvenih organizacija” (od 2007. godine, na PanEvropskom Univezitetu Apeiron) Nastavni predmet
“Organizacija zdravstvenih ustanova” (od 2010. godine, na PanEvropskom Univezitetu Apeiron) Nastavni predmet
“Sistemi zdravstvene zaštite i zdravstvena politika” (od 2009. godine, na PanEvropskom Univezitetu Apeiron) Nastavni predmet
“Zdravstveno osiguranje” (od 2009. godine, na PanEvropskom Univezitetu Apeiron) Nastavni predmet
Change management in mental health Kurs 4 dana
Menadžment ljudskih resursa u zdravstvenim ustanovama Nastavni modul 2 dana
Organizacioni menadžment u zdravstvenim ustanovama Nastavni modul 19 x 4 dana
Osposobljavanje internih provjeravača sistema upravljanja kvalitetom i sigurnošću zdravstvene zaštite Kurs 6 x 2 dana
Upravljanje kvalitetom zdravstvene zaštite Nastavni modul 7 x 1 dan
Jasmina
Salčin Pročitaj više
Obrazovna ustanova Godina diplomiranja Postdiplomski studij Godina završetka postdiplomskog studija
Trenerske vještine
Kroz rad na projektima I radionicama usavršila sam komunikacijske sposobnosti I osobinu elokvencije
Trener koordinirane brige
Trener na temu HIV I mentalno zdravlje
Trener za za zdravstvene radnike u Primarnoj zdravstvenoj zastiti
Trener za trenere - za medicinske sestre sa područja BiH
Predavačko iskustvo
Naziv Opis Trajanje
BILA SAM ORGANIZATOR VIŠE RADIONICA NA RAZLIČITE TEME NA NIVOU OJ, DIREKTAN SAM UČESNIK I ORGANIZATOR UNUTAR SLUŽBE NA VIŠE PROJEKATA NA NIVOU JAVNE USTANOVE DOM ZDRAVLJA SARAJEVO
Suvada
Sofić Pročitaj više
Obrazovna ustanova Godina diplomiranja Postdiplomski studij Godina završetka postdiplomskog studija
Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, dipl. socijalni radnik 1997
Trenerske vještine
Trener “Osnove HIV-a i AIDS-a za radnike u oblasti mentalnog zdravlja“
Predavačko iskustvo
Naziv Opis Trajanje
„Osnove HIV-a i AIDS-a za radnike u oblasti mentalnog zdravlja.“ Trener na treningu za zdravstvene radnike 7 treninga
Dinjko
Stojaković Pročitaj više
Obrazovna ustanova Godina diplomiranja Postdiplomski studij Godina završetka postdiplomskog studija
Fakultet kriminalističkih nauka, Sarajevo
Trenerske vještine
TRENER-SPOLNO PRENOSIVE BOLESTI I HIV ZA VISOKO RIZIČNA ZANIMANJA, TRENER-SEKSUALNO PRENOSIVE INFEKCIJE I HIV ZA VISOKO RIZIČNA ZANIMANJA
Predavačko iskustvo
Naziv Opis Trajanje
3. U ORGANIZACIJI NEVLADINE ORGANIZACIJE ¨VIKTORIJA¨ BANJA LUKA 22. i 23.09.2011.GODINE ODRŽAO TRENING POLICIJI MUP RS NA TEMU SPOLNO PRENOSIVE BOLESTI I HIV ZA VISOKO RIZČNA ZANIMANJA
4. U ORGANIZACIJI NEVLADINE ORGANIZACIJE ¨VIKTORIJA¨ BANJA LUKA 17. i 18.11.2011.GODINE ODRŽAO TRENING ZA SLUŽBENIKE GRANIČNE POLICIJE BIH NA TEMU SPOLNO PRENOSIVE BOLESTI I HIV ZA VISOKO RIZČNA ZANIMANJA
5. DECEMBAR 2011.GODINE,SARAJEVO TRENING ZA KADETE VOJSKE BIH U ORGANIZACIJI PARTNERSHIPA
6. MAJ 2012.GODINE.B.LUKA U ORGANIZACIJI UG ¨VIKTORIJA¨, TRENING ZA SLUŽBENIKE POLICIJE MUP RS
7. U ORGANIZACIJI NEVLADINE ORGANIZACIJE ¨VIKTORIJA¨ BANJA LUKA od 18.do 21.09.2012.GODINE U TREBINJU ODRŽAO TRENING ZA SLUŽBENIKE GRANIČNE POLICIJE BIH NA TEMU HIV I VISOKO RIZIČNA ZANIMANJA
KAO TRENER ODRŽAO VIŠE TRENINGA ZA POLICIJU,UČENIKE I PROFESORE SREDNJIH ŠKOLA NA PODRUČJU TK,NA TEMU ZLOUPORABE DROGA,PERIOD 1999-2011
ODRŽAO PREDAVANJE ZA SLUŽBENIKE POLICIJE FBIH I BRČKO DISTRIKTA NA TEMU HIV/AIDS,TB & MALARIJA “POBOLJŠANA DOSTUPNOST I KVALITET USLUGA ZA SMANJENJE NEGATIVNIH POSLJEDICA”
U 2010.GODINI KAO DIO TIMA PARTNERSHIPS IN HEALTHA ODRŽAO 4 TRENINGA ZA POLICIJU TK TUZLA I POSAVSKE ŽUPANIJE ORAŠJE NA TEMU SPOLNO PRENOSIVE BOLESTI I HIV ZA VISOKO RIZČNA ZANIMANJA
Stela
Stojisavljević Pročitaj više
Obrazovna ustanova Godina diplomiranja Postdiplomski studij Godina završetka postdiplomskog studija
Medicinski fakultet Banja Luka 2006 Medicinski fakultet Beograd, Master studije iz oblasti Menadžmenta u javnom zdravstvu 2011
Trenerske vještine
Kontrola duvana
Menadžment u javnom zdravstvu
Prevencija HIV/AIDS-a
Jačanje saradnje vladinog i nevlading sektora
Predavačko iskustvo
Naziv Opis Trajanje
HIV/AIDS stigma i diskriminacija Radionica 3 dana
HIV/AIDS trening iz oblasti sigurne krvi Trening 5 dana
Mladi i alkoholizam Trening 1 dan
Prevencija pušenja u populaciji mladih Radionica 2 dana
Upravljanje timovima porodične medicine Radionica 5 dana
Nataša
Tomić Pročitaj više
Obrazovna ustanova Godina diplomiranja Postdiplomski studij Godina završetka postdiplomskog studija
Medicinski fakultet Banjaluka 1989 Specijalizacija fizikalne medicine i rehabilitacije 2000, Medicinski fakultet Banjaluka, Ljudski resursi - Planiranje i menadžment (Human resources in Health) Keele University 2009
Trenerske vještine
Izjednačavanje prava posoba sa invaliditetom
Oblast razvoja i upravljanja ljuskim resursima
Organizacija zdravstvene zaštite sa fokusom na rehabilitaciju
Predavačko iskustvo
Naziv Opis Trajanje
Bio-psiho-socijalni model zdravlja i bolesti Seminari za CBR centre, Organizacija HOPE, Sarajevo i Doboj 1 dan
Opisi poslova i odgovornost za planiranje ljudskih resursa Centar za zdravstveni menadžment, Institut za javno zdravstvo RS, Banjaluka 1 dan
Program uvođenja u posao Centar za zdravstveni menadžment, Institut za javno zdravstvo RS, Banjaluka 1 dan
Jasminka
Vučković Pročitaj više
Obrazovna ustanova Godina diplomiranja Postdiplomski studij Godina završetka postdiplomskog studija
Univerzitet Banja Luka, Medicinski fakultet 1989 MSc International Human Resources in Health, Keele University in Staffordshire (UK), the Centre for Health Planning and Management 2009
Trenerske vještine
priprema kurikuluka
andragoški principi učenja odraslih
komunikacija
upravljanje konfliktom
upravljanje vremenom
upravljanje promjenama
timski rad
organizacioni menadžment
planiranje ljudskih resursa
Predavačko iskustvo
Naziv Opis Trajanje
Edukacija direktora domova zdravlja u Republici Srpskoj „Profesionalni razvoj – upravljanje promjenama“
Edukacija medicinskih sestara tehničara „Sestrinstvo u zajednici“
Edukacija medicinskih sestara tehničara zaposlenih u CMZ „Zdravstveni sistem i upravljanje promjenama,“ (Liderstvo i menadžment)
Edukacija romske populacije način obavljanja, vrste i značaj imunizacije
Edukacija timova porodične medicine u Republici Srpskoj „Profesionalni razvoj – upravljanje promjenama“
Edukacija zaposlenih u primarnoj zdravstvenoj zaštiti “Planiranje ljudskih resursa“
Edukacija zaposlenih u primarnoj zdravstvenoj zaštiti “Organizacioni menadžment“
Edukacija zdravstvenih radnika i saradnik “Odgovor zdravstvenog sistema na nasilje u porodici“
Nera
Zivlak Radulović Pročitaj više
Obrazovna ustanova Godina diplomiranja Postdiplomski studij Godina završetka postdiplomskog studija
Medicinski fakultet Banja Luka 1993 -zvanje specijaliste 2000 godine -zvanje subspecijalsite sudske psihijatrije 2010 godine
Trenerske vještine
Mentalna higijena
Bolesti zavisnosti
Tretman psihijatrijskih poremećaja
Predavačko iskustvo
Naziv Opis Trajanje
HIV stigma i diskriminacija U sklopu Projekta “Jačanje kapaciteta Instituta za zaštitu zdravlja i drugih partnerskih organizacija za pružanje adekvatnog odgovora na HIV AIDS” dana 01.12.2011 godine povodom Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a držala prezentaciju
II Akademiji o bolestima zavisnosti U martu 2013 godine 2 dana bila edukator u Konjicu na 2 dana
Izazovi u tretmanu shizofrenije Kako poboljšati komplijansu pacijenta Predavanje na stručnom sastanku psihijatara iz Centara za mentalno zdravlje RS u junu 2011 u Banja Luci
Korodinisani državni odgovor na HIV/AIDS i tuberkulozu u ratom narušenom izuzetno stigmatizovanom društvu u okviru Projekta Global fonda Trening dana 25.10.2011 godine za studente Visoke škole unutrašnjih poslova u Banja Luci i trening dana 28.11. 2011 godine za kriminalističke tehničara
Mladi i alkohol Predavanje na temu “Mladi i alkohol“ u sklopu prezentacije ESPAD istraživanja Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske u novembru 2011 godine u Banja Luci
Nove smjernice u tretmanu depresije Predavanje na stručnom sastanku doktora porodične medicine u Kozarskoj Dubici i Prijedoru, juli 2011. godine 2 dana
Od 2004 godine predavač-profesor na Visokoj medicinskoj školi u Prijedoru na predmetu Mentalna higijena
Prednosti SSRI u kliničkoj praksi Predavač doktorima porodične medicine u martu mjesecu 2013 1 dan
Terapija hepatitisa C kod intravenskih zavisnika na metadonskoj terapiji u vezi sa objavljenim kliničkim studijama U februaru i martu mjesecu 2012 četiri dana radila doedukaciju ljekara specijalista u okviru “Projekta ranog skrininga i dijagnostike virusnih hepatitisa BiC u RS u Bijeljini, Istočnom sarajevu i Banja Luci 4 dana
Trener zatvorskog osoblje u Kaznenopopravnim zavodima širom RS i Federacije Trening je obuhvatao bolesti zavisnosti i posljedice-infektivna oboljenja 3 dana tokom 2011 godine
Trening medicinskih sestara tehničara koji rade u centrima za mentalno zdravlje i psihijatrijskim institucijama Trening u sklopu Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini u periodu od 01.11.2010 godine do 31.01.2012 godine 3 x 3 dana
Tretman specifičnom terapijom Risperidonom Edukator dana 08.10.2012 godine u Banja luci psihijatrima iz Centara za mentalno zdravlje Republike Srspke
Zloupotreba bezodiazepina u kliničkoj praksi i kako to spriječiti Edukacija održana doktorima porodične medicine tri dana u aprilu maju i junu 2012 godine u Domu zdravlja Doboj Zvornik i Šamac 3 dana
Značaj ranog otkrivanja virusnih hepatitisa B i C Na stručnom simpozijumu Udruženja gastroenetrologa i hepatologa sa temom “Lokalna iskustva u terapiji IV zavisnika sa hepatitis C infekcijom" odrzala predavanje, Banja Luka, 2011. godina 1 dan
Mediha
Zulić Pročitaj više
Obrazovna ustanova Godina diplomiranja Postdiplomski studij Godina završetka postdiplomskog studija
Fakultet zdravstvenih nauka Univerziteta u Sarajevu, Diplomirana medicinska sestra 2012
Trenerske vještine
Devetomjesečni kurs kontinuirane medicinske edukacije iz porodične medicine
Edukator edukatora iz oblasti porodične medicine
Edukator edukatora na temu poboljšanje prevencije dijabetesa, menadžmenta i edukacije pacijenata na nivou primarne zdravstvene zaštite u cilju pružanja podrške reformi PZZ u Bosni i Hercegovini
Obuka iz unaprijeđenja menadžmenta u zdravstvu
Edukator zdravstvenih radnika radnika iz kontinuiranog trajnog profesionalnog razvoja
Predavačko iskustvo
Naziv Opis Trajanje
„Seksualno prenosive infekcije i HIV za visokorizična nemedicinska zanimanja” Dvodnevni trening za trenere, 2011. god
Edukacija visokorizičnih zanimanja MUP Zeničko Dobojskog kantona, MUP Hercegovačko Neretvanskog kantona, Kasarna Rajlovac vojska
III Kongres medicinskih sestara Autor rada i predavač na Trećem Kongresu medicinskih sestara- Zenica 2003 god.
Porodična medicina (ciklusi od šest predavanja)
V Kongres medicinskih sestara u Sarajevu Autor rada i predavač na V Kongresu medicinskih sestara u B i H sa međunarodnim učešćem-Sarajevo 2011 god.